2014: Hét jaar om in actie te komen?

Alles wijst erop dat 2014 een goed jaar is om je koop- of verkoopwens waar te maken. Zo laten de statistieken van de NVM zien dat de opleving van de Amsterdamse woningmarkt, die omstreeks augustus begon, zich ook in het laatste kwartaal van 2013 heeft doorgezet. In het laatste kwartaal van 2013 een prijsstijging van 3,7% ten opzichte van het kwartaal daarvoor is niet niks! Het aantal verkochte woningen steeg met maar liefst 20,9%, waarbij de tijd dat een woning te koop stond daalde van gemiddeld 97 naar 83 dagen.

“Statistieken zeggen mij niks, ik zie nog veel woningen lang te koop staan”,  hoor ik je zeggen. Dat is wel zo, maar deze cijfers geven wel een kentering weer. Cijfers die voor mij natuurlijk niet abstract zijn omdat ze ook mijn ervaring weergeven. De wil en het vertrouwen om te kopen is duidelijk weer terug. Onmiskenbaar een gevolg van het groeiende vertrouwen in het herstel van de economie, de lage hypotheekrente , en de alsmaar stijgende hoge huren, om maar enkele factoren te noemen.

Dus als je wilt kopen dan moet je daar wellicht niet te lang mee wachten. Verkopers die willen wachten op een verdere stijging van de prijzen, schieten daarmee in hun eigen voet indien zij weer een ander huis willen terugkopen. Voor dat andere huis betaal je, bij een doorzettende prijsstijging, immers ook weer meer.

Dus 2014: hét jaar om in actie te komen!

Maar ga daarbij wel overwogen te werk! Het spreekt voor zich dat ik je daar uiteraard graag bij help. En daar wil ik graag mee beginnen door een overzicht te geven van de belangrijkste regels die dit jaar veranderen. Taaie stof, maar goed om te weten.

 

Hypotheekrente
Vanaf 2014 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%-punt. De opbrengst wordt teruggegeven via een verlenging van de derde schijf van de inkomstenbelasting.

Loan-to-Value
De Loan-to-Value is per 1 januari 2014 van 105% naar 104% gedaald. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning. Kopers kunnen in 2014 een hypotheek afsluiten tot 104% van de waarde van de gekochte woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting).

Restschulden onder Nationale Hypotheek Garantie
Vanaf 1 januari 2014 kunnen huiseigenaren bij verkoop van hun woning een restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze regeling geldt voor restschulden die zijn ontstaan uit de verkoop van een woning die gefinancierd is met NHG.

Voorwaarde is dat de kosten voor de nieuwe woning én de restschuld onder de actuele  kostengrens van de NHG blijven. Wat daar aan restschuld boven uitstijgt mogen hypotheekverstrekkers buiten de NHG meefinancieren. De NHG-grens is op dit moment gesteld op € 290.000,-. Vanaf 1 juli 2014 wordt de NHG verder verlaagd naar € 265.000.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is 3 jaar. Die termijn geldt tot en met het belastingjaar 2014. Is de woning in 2011 te koop gezet? Dan bestaat voor die woning nog recht op hypotheekrenteaftrek in 2014. Een woning die in 2011 is gekocht en bestemd is om uiterlijk in 2014 in te gaan wonen, kan tot die tijd als eigen woning worden aangemerkt.

Voor belastingplichtigen die hun huis in 2012 of 2013 gekocht hebben of te koop hebben gezet, geldt weer de normale (niet verlengde) regeling. Voor hen geldt dat de maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop of aankoop van de eigen woning 2 jaar is. Zij kunnen die woning dus tot uiterlijk 31 december 2014 of 31 december 2015 als eigen woning aanmerken

Hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur
Tot eind 2014 kan de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling.

Verhoogde schenkingsvrijstelling

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is tijdelijk (tot  1 januari 2015) verruimd tot € 100.000,-. Het hoeft bij deze schenking niet te gaan om een schenking van een ouder aan een kind en de schenking is ook niet leeftijdsgebonden. Dit betekent dat iedereen van een familielid of een derde belastingvrij een schenking mag ontvangen tot maximaal € 100.000.

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstelling van € 100.000,- moet in de aangifte een beroep gedaan worden op de vrijstelling en moet het een schenking betreffen:

  • van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 lid 1 of 3 van de Wet IB 2001, dan wel van een bedrag:
  • bedoeld voor de verwerving van een zodanige eigen woning; dan wel
  • bedoeld voor verbetering of onderhoud van die woning; dan wel
  • bedoeld voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning; dan wel
  • bedoeld voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet IB 2001; dan wel bedoeld voor de aflossing van een schuld die de verkrijger had op het moment direct voorafgaand aan een vervreemding van een eigen woning, voor zover deze schuld heeft geleid tot een negatief vervreemdingssaldo (restschuld) eigen woning als bedoeld in artikel 3.119aa van de Wet IB 2001.

De schenkingsvrijstelling van € 100.000 euro zal op 1 januari 2015 vervallen. De schenking komt fiscaal pas tot stand als de voorwaarde in vervulling gaat. Omdat de vrijstelling op 1 januari 2015 vervalt, moet dus uiterlijk 31 december 2014 aan de voorwaarde zijn voldaan. Dus simpel gezegd de woning moet voor 1 januari 2015 geleverd zijn, erfpacht afgekocht zijn, of schuld afgelost zijn. Als de voorwaarde pas na die datum in vervulling gaat, geldt de vrijstelling van € 100.000,- niet meer.

Als de schenking is bedoeld voor verbetering of onderhoud van de eigen woning vervalt de vrijstelling als het geschonken bedrag niet in het jaar van de schenking of in de twee daaropvolgende kalenderjaren daadwerkelijk is besteed aan verbetering of onderhoud aan de eigen woning.

Verlenging 6%-tarief verbouwing oude woningen

Het tijdelijke 6%-tarief voor de arbeidscomponent van de renovatie en het herstel van woningen, die meer dan twee jaar als woning in gebruik zijn, zou eindigen op 1 maart 2014. In de begrotingsafspraken hebben de regeringspartijen en enkele oppositiepartijen afgesproken om deze tijdelijke maatregel te verlengen tot  1 januari 2015. Om gebruik te kunnen maken van dit belastingvoordeel is het dus van belang om (geplande) verbouwingen in 2014 af te ronden!

 

Ben je er nog? Buiten al deze gewijzigde regels spelen er natuurlijk veel meer zaken die van belang zijn bij het kopen of verkopen van je huis. Op mijn site kan je onder “goed om te weten”  (http://www.alicebakker.nl/aankoop-wat-u-moet-weten of http://www.alicebakker.nl/verkoop-wat-u-moet-weten)  hierover meer lezen. En het spreekt voor zich dat je mij altijd mag bellen of mailen indien je nog vragen hebt of als je eens vrijblijvend met mij wilt praten over  koop- of verkoopplannen!

Graag tot spoedig!

Laat een reactie achter

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.